Biuro
konstrukcyjne
Budowa
stanowisk
Automatyzacja
i robotyzacja
REALIZACJE

Polityka ochrony środowiska naturalnego

 

Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie podejmowane przez nas działania wpływają na nasze otoczenie. Jesteśmy świadomi postępujących zmian klimatu, które mają wpływ na jakość i warunki życia, sprawiedliwość społeczną i dobrostan środowiska naturalnego. Dlatego czujemy się odpowiedzialni za monitorowanie i minimalizowanie naszego negatywnego wpływu na środowisko. Zobowiązujemy się też do przestrzegania polskich i międzynarodowych standardów w tym zakresie.

Nasze działania:

 • analiza i budowanie świadomości wpływu naszej działalności na środowisko naturalne
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także wszelkich innych wytycznych i norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego
 • ustalanie celów związanych z ochroną środowiska naturalnego w ramach naszej działalności
 • tworzenie świadomości i skuteczne wdrażanie założeń naszej polityki ochrony środowiska naturalnego, także poprzez działania edukacyjne i szkolenia dla naszych pracowników
 • planowanie naszych projektów z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko naturalne w tym różnorodność biologiczną oraz realizowanie ich w sposób pozwalający na maksymalne zredukowanie tego wpływu. 

Co chcemy osiągnąć:

 • ograniczenie zużycia zasobów, w tym energii i wody w biurach i w procesie produkcyjnym
 • korzystanie z odnawialnych źródeł energii, jeśli tylko jest to możliwe
 • ograniczenie produkcji odpadów poprzez ponowne wykorzystywanie zasobów i recykling, jeśli tylko jest to możliwe
 • utylizację odpadów niebezpiecznych i obciążających dla środowiska w tym substancji chemicznych, niebezpiecznych dla gleby, wody, zwierząt oraz innych organizmów żywych, w sposób zgodny z przepisami prawa
 • uwzględnianie zapisów polityki ochrony środowiska naturalnego w decyzjach związanych z zaopatrzeniem i transportem naszych produktów
 • ograniczanie związanego z naszą działalnością poziomu hałasu i emisji dwutlenku węgla do atmosfery
 • monitorowanie wpływu naszych podróży służbowych na środowisko oraz promowanie wykorzystania przyjaznych dla środowiska środków transportu
 • redukowanie liczby podróży służbowych poprzez wybór alternatywnych metod pracy np. wideo- i telekonferencje
 • promowanie idei zrównoważonego rozwoju w otoczeniu lokalnym